Главная страница  
Saturday, 25 March 2017
Кто он-лайн
We have 4 guests online
Писательница из Германии Элеонора Хуммель в Национальной библиотеке Кыргызской Республики
Friday, 25 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

24 апреля 2014 года в Немецком читальном зале Национальной библиотеки Кыргызской Республики состоялось авторское чтение с немецкой писательницей Элеонорой Хуммель. Встречи с читателями в Кыргызстане и Казахстане проходят по приглашению Гете-Института Алматы.
Руководитель данного центра Шолпан Кызайбаева представила писательницу участникам встречи – преподавателям и студентам университетов Бишкека, представителям немецкой диаспоры, сотрудникам библиотеки.
Элеонора Хуммель родилась в 1970 году в Казахстане. С раннего детства она полюбила литературу. В 1982 году семья переехала в Германию.

Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
Съемки документального фильма о писателе Ч. Айтматове
Friday, 25 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

Национальная библиотека КР реализует совместный проект с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) в проведении этнографических исследований и съемки документального фильма о писателе и дипломате Чингизе Айтматове.


Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
День книги
Thursday, 24 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

23 апреля 2014 г. в отделе периодических изданий Национальной библиотеки Кыргызской Республики состоялось открытие выставки – «Китеп- адамзаттын рух азыгы» и литературно-музыкальный вечер “Я с книгой открываю мир” посвященной Всемирному Дню книги и авторского права и Дню кыргызской книги.
Организаторами мероприятия являются Национальная комиссия по государственному языку и Национальная библиотека Кыргызской ублики.
С приветственным словом выступил замдиректора по науке Национальной библиотеки КР Р. Б. Буларкиев. Он отметил, что День книги, прежде всего, обращен к молодежи, чтобы они находили не только удовольствие в чтении, но и развивали свой кругозор, мышление и фантазию, ведь книга – ключ к знаниям.
Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
Токтогул Сатылгановго 150 жыл
Thursday, 24 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

2014-жылдын 22-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын Сейрек кездешүүчү жана өзгөчө баалуу басмалар бөлүмүнүн залында Улуу төкмө акын, комузчу, аткаруучу жана композитор Т. Сатылгановдун 150 жылдыгына арналган китеп көргөзмөсү уюштурулду. Турмуштун далай кыйынчылыгын башынан өткөргөн Токтогулдун ырчылыгы 13 жашында эле айыл арасына дайын боло баштаган. Анын ырчылык сезиминин эрте ойгонушуна биринчилерден, өзү байкаган чөйрө, элдин кыйын турмушу себеп болсо, ошону менен катар эле энеси зор таасир тийгизген. Атасы Сатылган жамактатып ырдаган ырчылыгы бар, куйкум сөздүү куудул болсо, энеси Бурма акылдуу, адамга мээримдүү, ошол аймактагы ашкан кошокчу аял болгон. Алар Токтогулга кыргыздын оозеки чыгармаларынан: ырларынан, жомоктордон, дастандардан айтып берип турган.
Бара-бара анын ырчылык таланты чыңдалып, өзү да ыр чыгара баштайт. Кылымдар бою кыргыз эли түзгөн акыл-ой мурастарын, оозеки чыгармаларын үйрөнүп, алардын терметкен назик үнүнө таасирленген. Бир ооз сөздөн турган макал-лакаптардан, табышмактардан тартып ири монументалдуу “Манас” эпосуна чейин түзүп, аларды сактап келген кыргыз элинин традициясын өздөштүргөн. Оюн-зоок, аш-тойлордо көбүрөөк болуп, элдик ырларды, сүйүү лирикасын кулак төшөп угуп, комуздун мукам үнүн, табышмактуу кайрыктарын көкүрөгүнө түйүп, өз доорунун Сарыбай, Эсенман, Чоңду, Бекмурат (Балыкооз), Ниязалы, Накен сыяктуу атактуу акын, комузчулардан таасир-таалим алган.
Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
“ Семетейчи” ЖаЈыбай Кожек уулуна 145 жыл
Wednesday, 23 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

Жаңыбай 1869-жылы Жумгал районунда туулган. Атасы өз оокаты өзүндө болгон букара киши Жаңыбай атасынан он беш жашында жетим калып, өз чарбаларында эмгек кылып өсөт. Ал жыйырма тогуз жашка чыкканда Кетмен- Төбөдөгү эжесинин жанына көчүп, ошондо үйлөнүп, туруп калат. Бүткүл үй-бүлөсү менен колхозго мүчө болгон. Жаңыбайдын атасы, чоң атасы жана андан аркы аталары болуп, бардыгы “Манас”, “Семетей” айтып келишкен.Атасы да”Семетей” айткан. Ошентип буларда манасчылык атадан балага өтүп келген. Жаңыбай “Семетей”. “Сейтекти” гана айтат. Ал өзү “Семетейди” эч кимден угуп үйрөнбөдүм дейт. Бирок ал башка манасчылардан үйрнбөгөнү менен өз атасынан үйрөнгөнү шексиз.

Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
«50 лет в СМИ, 45 лет у доски»
Tuesday, 22 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

24 апреля 2014 года в 1100 ч. в Национальной библиотеке Кыргызской Республики состоится открытие книжно-иллюстративной выставки – «50 лет в СМИ, 45 лет у доски», посвященная 50-летию творчества и 45-летию научной и преподавательской деятельности заведующего кафедрой международной журналистики Кыргызско-Росскийского Славянского университета, доктора филологических наук, профессора, академика Российской Академии педагогических и социальных наук, академика Международной Академии наук педагогического образования Кацева Александра Самуиловича, а также состоится презентация нового издания кафедры международной журналистики КРСУ – хрестоматии-учебника по новейшей русской литературе “Заплутавшие в Сети” в 3-х томах.

Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
Мен дЇйнйнЇ китеп менен тааныйм
Tuesday, 22 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

2014-жылдын 23-апрелинде саат 1100дө Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын алдындагы А. Осмоновдун айкелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы, КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссиясы менен биргеликте Китеп күнүнө арналган «Мен дүйнөнү китеп менен тааныйм» аттуу адабий-музыкалык поэзия кечеси өткөрүлөт.
Китеп күнү баарыдан мурда жаштарга арналган, алар өздөрүнүн түшүнүктөрүн, ой жүгүртүүсүн жана фантазиясын өнүктүрүүсүнө көмөктөшөт, анткени китеп – билимдин булагы. Бул китеп көргөзмө мамлекеттин маданиятын сактоодогу жана өнүктүрүүдөгү китептин ролуна өзгөчө көңүл бурдурат. Китеп адамзаттын маданий мурастарын сактоо жана байытуу боюнча биздин жалпы күч-аракетибизди бириктирген негизги жардамчы. Китеп – бул маданий ар түрдүүлүктүн терезеси, китеп – ар түрдүү замандарда жана жер жүзүндө болгон цивилизацияларды байланыштырып турган көпүрө.

Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
150-летие со дня рождения Токтогула Сатылганова
Tuesday, 22 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

С 22 апреля 2014 года в отделе Периодических изданий Национальной библиотеки Кыргызской Республики представлена книжная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения великого кыргызкого акына, комузиста, импровизатора, композитора Токтогула Сатылганова.
Классик кыргызской литературы Токтогул Сатылганов родился 25 октября 1864 года, в кишлаке Кушчусу, Токтогульского района, Ошской области Киргизской ССР.
Токтогул Сатылганов, кыргызский народный акын, являлся одним из зачинателей киргизской советской литературы, родоначальником целого поколения акынов. С 12 лет он начал слагать песни. Мастер айтыша, он исполнял также произведения народного эпоса. Популярны лирические произведения раннего периода ("Алымкан", "Девушкам" и др.). В его творчестве видное место занимают сатирические произведения ("Пять кабанов", "Ростовщик Чакырбай", "Эшен-Калпа" и др.) за которые акын был сослан в Сибирь.
В цикле песен, созданных на тему сибирской ссылки, – «Тюремная жалоба», «В ссылке», «Песня узника», «Когда я бежал из ссылки», «Сильное желание» и других он рассказывает о несправедливом приговоре.

Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
Азербайджанская книга о Ч. Айтматове в Кыргызстане
Wednesday, 16 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

16 апреля в Национальной библиотеке состоялись презентация книги “Чингиз Айтматов. Торжество тюркского духа» и открытие книжно-иллюстративной выставки «Азербайджан – страна огней». Организаторы мероприятия – Посольство Азербайджанской Республики в Кыргызстане и Национальная библиотека.
В презентации приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызстане Оруджев Г.Х., Председатель Комитета по науке, образованию и культуре Жогорку Кенеша Кыргызской Республики К.О. Осмоналиев, депутат, председатель Комиссии по культуре Парламента Азербайджанской Республики, директор Центра Ататютрка в Азербайджане, член-корреспондент Национальной Академии наук Азербайджанской
Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
Презентация книги - “Чингиз Айтматов – торжество тюркского духа”
Monday, 14 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

16 апреля 2014 года в Национальной библиотеке Кыргызской Республики состоится презентация книги “Чингиз Айтматов – торжество тюркского духа” и открытие книжной выставки “Азербайджан – страна огней”.
Организаторами мероприятия являются Посольство Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике и Национальная библиотека Кыргызской Республики.
Кыргызстан и Азербайджан – две братские страны, тесно связанные глубокими историческими, культурными и духовно-нравственными узами и с давних пор проявляют взаимный интерес к культуре и литературе друг друга.
Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
Календарные выставки ОКИ в апреле
Friday, 11 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

С 4 апреля 2014 года в зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики оформлена календарная выставка, посвященная 415-летию со дня рождения Антониса ван Дейка (1599-1641гг.), фламандского живописца.
Творчество Ван Дейка оказало огромное влияние на развитие английской и европейской портретной живописи. Он был основателем английской школы портрета, традиции которого сохранятся в искусстве в течение столетий.
На выставке представлены книги о жизни и творчестве великого художника, иллюстративные альбомы и репродукции.
С 5 апреля 2014 года в зале отдела культуры и искусства НБ КР оформлена календарная выставка, посвященная 80-летию Сагынбека Ишенова(1934г.), народного художника и артиста, заслуженного деятеля искусств Кыргызской Республики.
Он – режиссер первых кыргызских мультфильмов «Цифры спорят», «Олокон. Как режиссер документального кино С.Ишенов снял фильмы «Беркутчи», «Сокольник», «Насыйкат», «Скульптор Алыбек Мухитдинов» и др.
С.Ишенов – участник республиканских, всесоюзных и международных выставок. Широко известны его картины «Река Нарын», «Красные волы, синий плуг», «У источника» и другие. Лучшие художественные полотна С.Ишенова находятся в кыргызском национальном музее изобразительных искусств им.Г.Айтиева и в Третьяковской галерее.
На выставке представлены книги и справочная литература.Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
В дар Национальной библиотеке коллекции книг из 126 названий и 19 DVD дисков на корейском и английск
Friday, 11 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

   Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кореи в Кыргызской Республике Ким Чан Гю, Советник Посольства Республики Корея в КР Ю. Бенг-сок, сотрудник музея истории Кореи в Республике Корея Ким Сонг Джун, исследователь Посольства Республики Корея в КР Лим Чи-хон посетили 11 апреля 2014 года Корейский Центр Национальной библиотеки Кыргызской Республики.
Открытие Корейского центра явилось следствием развития связей между Национальной библиотекой и Посольством Республики Корея в Кыргызской Республике. Данный Центр знакомит читателей библиотеки с сокровищами корейской науки, культуры и образования.


Last Updated ( Friday, 11 April 2014 )
Read more...
 
Встреча директора НБ КР Ж. Бакашовой Послом Турции Метин Кылыч.
Friday, 11 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

10 апреля состоялась встреча директора Национальной библиотеки Кыргызской Республики Жылдыз Бакашовой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Кыргызской Республике Метин Кылыч.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития межкультурных связей и двустороннего сотрудничества. Г-н Метин Кылыч высоко оценил роль национальных библиотек, которые являются важнейшими социальными институтами, поддерживающие и пропагандирующие идеи демократии, активно влияющие на процессы науки, образования, социального развития, экономики, культуры.


Last Updated ( Friday, 11 April 2014 )
Read more...
 
Встреча директора НБ КР Ж. Бакашовой с г-ном Оливье Феррандо.
Wednesday, 09 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

8 апреля 2014 г. состоялась встреча директора Национальной библиотеки Кыргызской Республики Жылдыз Бакашовой с региональным директором французского института исследований Центральной Азии г-ном Оливье Феррандо. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества – подписании меморандума о партнерстве и сотрудничестве между Национальной библиотекой и французским институтом исследований Центральной Азии. Г-н Оливье Феррандо обозначил возможные пути сотрудничества – это обмен книгами и информацией, осуществление сотрудничества по передаче диссертаций о проблемах Центральной Азии в фонд библиотеки, проведение совместной выставки, посвященной 100-летию I Мировой войны. А также были обсуждены другие смежные темы, которые представляют взаимный интерес.
Read more...
 
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г.Бишкек, от 26 июля 1999 года N 91 Об охране и использовании историко-к
Tuesday, 08 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

(В редакции Законов КР от 13 февраля 2006 года N 38, 25 июля 2012 года N 143)

Настоящий Закон устанавливает правовые нормы в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия на территории Кыргызской Республики, представляющих собой уникальную ценность для народа.

Закон обязателен для всех юридических и физических лиц, определяет их права и обязанности в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия.

(В редакции Закона КР от 25 июля 2012 года N 143)

Last Updated ( Friday, 11 April 2014 )
Read more...
 
К 80 летию Народного артиста Кыргызской Республики, манасчи Уркаша Мамбеталиева
Tuesday, 08 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

28 марта 2014 года в фойе Национальной библиотеки Кыргызской Республики состоялся вечер памяти и открытие книжно-иллюстративной выставки:
“…Эр Манастын көк байрагын көтөрүп,
Өмүр бою алып келди түшүрбөй.
Бир баштаса отура албай обдулуп,
Айтчу эле, күнү-түнү күпүлдөй…”,
посвященные 80-летию со дня рождения манасчи, народного артиста КР Уркаша Мамбеталиева.
С приветственным словом к собравщимся выступила директор Национальной библиотеки КР Ж. К. Бакашова. Она отметила, что имя манасчи Уркаша Мамбеталиева хорошо известно в республике.
Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
Дистанционная школа в НБ КР
Tuesday, 01 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

31 марта 2014 года в Национальной библиотеке Кыргызской Республики состоялось третье, заключительное занятие Дистанционной Школы библиотечного работника по теме: «Современные технологии обслуживания пользователей» для 43 библиотекарей Чуйской области.
Дистанционная Школа создана в 2013 году на базе Национальной библиотеки отдела научно-методических работ с целью повышения квалификации библиотечных работников республик, не имеющих специального образования.
Программа рассчитана на один календарный год, охватывает все основные направления библиотечной работы, предусматривает проведение теоретических и практических занятий с последующей защитой рефератов.
Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
Русская художественная литература для кыргызских читателей
Tuesday, 01 April 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

Многие произведения русской художественной литературы были переведены на кыргызский язык и нашли широкую дорогу к кыргызским читателям. Начало художественному переводу в кыргызской литературе было полужено К. Тыныстановым и К. Баялиновым в 1924 г.. С тех пор на кыргызский язык были переведены и изданы бессмертные произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, Н. Некрасова, И. С. Тургенев, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И. А. Крылова, А.П. Чехова и многих других, а также лучшие произведения советской литературы М. Горького, М. Шолохова, Н. Островского. В. Маяковского, А. Толстого, А. Фадеева и других. Всего на кыргызский язык переведены произведения более 200 писателей русской дореволюционной и современной литературы.
Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
Встреча директора НБ КР Ж. Бакашовой с Послом Азербайджана в КР
Thursday, 27 March 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

26 марта 2014 г. состоялась встреча директора Национальной библиотеки Кыргызской Республики Жылдыз Бакашовой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Кыргызской Республике господином Гидаят Худуш оглы Оруджева.Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
Уркаш Мамбеталиев
Wednesday, 26 March 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

2014-жылдын 28-мартындафевралында саат 1100дө Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын фойесинде Кыргыз Республикасынын эл артисти, манасчы жана акын Уркаш Мамбеталиевдин 80 жылдыгына арналган
“…Эр Манастын көк байрагын көтөрүп,
Өмүр бою алып келди түшүрбөй.
Бир баштаса отура албай обдулуп,
Айтчу эле, күнү-түнү күпүлдөй…”
аттуу китеп-сүрөт көргөзмөсү жана эскерүү кечеси өткөрүлөт.

Уркаш Мамбеталиев Түп районунун Талды-Суу айылында 1934-жылы 8-мартта туулган, орто мектепти бүтүрүп, жоокердик милдетти аткарып, М. Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайынан окуган. Чыгармачылык чыйыры Ысык-Көл облустук К. Жантөшев атындагы музыкалык драма театрында артист болуп иштей баштайт.
Анын улуу манасчы С. Каралаев менен биринчи жолу жолугушуусу Манас айтуучулук ишинин башталышына негиз болгон. Областтык театр жоюлгандан кийин 1962-жылы Т. Сатылганов атындагы филармонияга манасчы-солист болуп ишке орношуп, ошол жерден ардактуу эс алууга чыккан.
Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
«®ркЇндЇн 100 жылдыгын татыктуу йткйрЇЇ – жалпы улуттук парзыбыз»
Thursday, 20 March 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

2014-жылдын 14-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын фойесинде Коомдук демилгелүү уюштуруу комитети менен биргеликте «Үркүндүн 100 жылдыгын татыктуу өткөрүү – жалпы улуттук парзыбыз» аттуу китеп-сүрөт көргөзмөсү жана илимий конференция өткөрүлдү.
Максаты: 1916-жылкы Улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн 100 жылдыгына байланыштуу эскерүү иш-чараларын өткөрүү боюнча коомдук демилгелерди ишке ашыруу жолдорун иштеп чыгуу.
1916-жылдагы жалпы элдик көтөрүлүш дүйнө тарыхынын эң эле трагедиялуу барактарынан. Анын кайгылуу жактары жана эбегейсиз кан төгүлүшү кыргыз жана жалпы эле Орто Азия элдеринин тарыхындагы эстен кеткис окуя болуп эсептелет.
Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
Народный артист Давлесов Насыр
Monday, 17 March 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

С 17 марта 2014 года в зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики представлена тематическая выставка “Музыка дүйнөсүнүн чебери”, посвященная к 85-летию со дня рождения Народного артиста Кыргызской Республики, композитора и дирижера, профессора Давлесова НасыраДавлесовича.
Давлесов Насыр Давлесович родился 15 марта 1929 года в селе Кара-Булак Кеминского района. Свой творческий путь он начал в 1944 году в качестве артиста оркестра народных инструментов, возглавляемого П.Ф.Шубиным. После завершения обучения в Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» начинается его дирижерская деятельность в Кыргызском театре оперы и балета. За более чем 40-летнюю деятельность в театре в творческом портфеле дирижера накопилось более 50 спектаклей. Из них свыше 20-ти в исполнении известного музыканта перед кыргызстанскими слушателями прозвучали впервые. Среди них такие классические оперы, как "Евгений Онегин" П.И.Чайковского, "Русалка" А.С.Даргомыжского, "Богема" Дж.Пуччини, балеты "Лебединое озеро" П.И.Чайковского, "Дон Кихот" Л.Минкуса, "Спартак" А.И.Хачатуряна, "Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева и другие.
Начиная с 50-х годов, маэстро сотрудничал с такими прославленными коллективами, как Всесоюзный симфонический оркестр, оркестры Московской, Ленинградской, Ульяновской, Горьковской филармоний, Государственные оркестры Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Латвии. Концертные программы, подготовленные под его руководством, получили высокую оценку музыкальной общественности не только в нашей стране, но и за ее пределами – в Канаде, Сирии, Эфиопии, Дании, Швейцарии.
Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
70 – летие К. Ш. Дюшалиева
Friday, 14 March 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

С 13 марта 2014 года в зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики оформлена календарная выставка, посвященная 70-летию со дня рождения Камчыбека Шаменовича Дюшалиева (1944г.), музыковеда, заслуженного деятеля культуры КР, доктора искусствоведения, профессора, члена Международной Айтматовской Академии.
К. Ш. Дюшалиев родился 13 марта 1944 года в селе Бокомбаево Тонского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР. Учился в Кыргызском государственном музыкальном училище им. М.Куренкеева, Алматинской консерватории им. Курмангазы, закончил аспирантуру Академии наук Киргизской ССР. В настоящее время заведует кафедрой «История кыргызской и мировой музыки» Кыргызской Национальной консерватории. К. Дюшалиев является автором свыше 100 научных и популярных статей на русском и кыргызском языках по проблемам музыкальной культуры Кыргызстана.
Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
К.Д. Ушинский
Friday, 14 March 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

С 15 марта 2014 г. в читальном зале Центра российской литературы и культуры Национальной библиотеки Кыргызской Республики представлена календарная выставка, посвященная 190-летию со дня рождения русского педагога ого. Константина Дмитриевича Ушинского справедливо называют основоположником отечественной педагогики. Он впервые в России систематизировал научно-педагогические знания и оформил педагогику как науку. Им разработана целостная дидактическая система, которая представляет собой теорию организации познавательной деятельности детей, развивающей трудолюбие, интерес к науке и труду, самостоятельность. Центральное место в образовании Ушинский отводил родному языку и естественно-научным знаниям.
Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
А. Эйнштейн
Friday, 14 March 2014
NO TRANSLATION AVAILABLE

С 13 марта 2014 г. в читальном зале Центра российской литературы и культуры Национальной библиотеки Кыргызской Республики представлена календарная выставка, посвященная 135-летию со дня рождения выдающегося физика-теоретика А. Эйнштейна.
Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
Read more...
 
More...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Results 501 - 625 of 989
EnglishKyrgyzRussian