Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за февраль 2023г. год

Салтыков Щ. Абийир жоголду. — Б., 2021
Паустовский К. Телеграмма Б., 2021
Каныбек уулу А. Бактылууга калган байлык Б., 2022
Рысбаев С. Апендинин өмүрү Б., 2021
Баран З. Тез окуйм Б., 2021
Алымкул кызы Ж. Салем алейкум, Индонезия! Б., 2021
Пфефферлен Э. Өткөнгө кылчаю Б., 2022
Флишиковски Х. Эрк Б., 2022
Баймухаметов А. Көчө балдары Б., 2022
Акматов К. Балам мыкты болсун десеңиз Б., 2022
Сызыктуу алгебра жана аналитикалык геометриянын элементтери Б., 2022
Исаева А. Ойлоп сүйлө Б., 2022
Сатиев Ж.Ж. Ата- бабалар санжырасы,эскерүүлөр, жаштарга акыл- насаат кеңештер Б.,2020
Асанов С. Улуулардан улуу сөз Б., 2022
Дик Г. Жолоочу кранц Б., 2022
Табалдиев С. Санжыра –Мурас Б., 2022
Мусулман бийлик башчыларынын шарият белгиленген укуктары Б., 2022
Луиза М.О. Кичинекей айымдар Б., 2022
Салман Х. Дүйнө мектеби Б., 2022
Мамбетова З.Ж. Мекен таануу аалам жана биз 4-класс Б., 2021
Мамытова А. Манас-менин урааным Б.,2022
Орозалиев Д. Ыймандай сырым Б., 2022
Калматова С.И. Эне адеби өзгөчө Б., 2022
Алтын-казык тоосундай бийик адам Б., 2021
Карнеги Д. Адамдарды кантип өзүңө моюн сугдурса болот? Б., 2022
Токтожумаев Б. Маска Б., 2022
Жапаров А. Төкмө Мамбеталы Таранчиев Б., 2022
Ташманбет Кененсариев тууралуу эскерүүлөр, илимий эмгектер Б., 2022
Байдилдеев  Ж. Түрк дүйнөсүндөгү Кыргыз-Казак Талап коому Б., 2022
Мамбетов  К. Күкүрт болгон күндөлүк Б., 2022
Эдилова М.М. Гендер философиясы Б., 2022
Ибраимова З.Н. Каректе калган издер Б., 2022
Адамдарды сатууга байланышкан жазык иштери боюнча натыйжалуу иликтөө жана Б.
Чечим Б.,2021
Осмонов Ж. Шабдалы гүлү Б., 2022
Рыспаева Ч.К. Башталгыч класстардын окуучуларынын окуу мотивациясы Б., 2022
Чоротегин  Т.К. Таластагы Атлах салгылашуусу Б., 2022
Сейитказиев А. Сары-Өзөн Чүйүм-кут толгон үйүм
Барпиев Э. Мен жарчымын! Б., 2022
Барпыбаев Т.Р. Азыркы табият таануу концепциясы Б., 2022
Тозокто аял көппү, эркек көппү Б., 2022
Автотранспорт, автожолдор жана жол курулуш машиналары боюнча орусча-кыргызча Б., 2022
Физика  7-класс Б., 2022
Байас Т. Улуу курал же эл бийлиги деген эмне Б., 2020
Кадыралиев А. Бейиш эле апамдын алаканы Б., 2022
Шарипова Э.К. Руханий коопсуздук: маңызы жана формалары Ош 2022
Кененсариев Т. Кокон хандыгы Б., 2022
Дене тарбия жана спорттун педогогикасы Б., 2022
Советтик кыргыз журналистикасы Б., 2022
Шарипова Э.К. Жарандык иденттүүлүк: маңызы жана калыптануу тенденциялары Б., 2022
Шарипова Э.К. Кыргыз көркөм өнөрү дүйнөнү таанып- билүү каражаты катары Б., 2022
Математик – Гиннесчи Б., 2022
Балтабаева А.Т. Ааламдашуу дору жана кыргыз этносу Б., 2022
Юсупов Д. Алтын кол Б., 2022
Есеналиева Б.Б. Салык жана салык салуу Б., 2021
Абдыракманов А. Соң- Көлдүн толкундары Б., 2022
Алиев А. Экономика Б., 2022
Өмүрбек уулу Ж. Жашыл өзөн мекеним Б., 2022
Нурдинов А. Мекенге мээримин арнаган аялзаты Б., 2021
Ыйык куран сөздүгү Б., 2022
Боромбаев А. Кулун- ата мамлекеттик жаратылыш коругунун өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн музейи Б., 2021
Интернет тармагын жана электрондук маалыматтык ресурстарды ( социалдык тармактар,мессенджерлер жана башка ресурстар) колдонуу менен жасалган кылмыштарды аныктоо, иликтөө жана соттук кароо боюнча практикалык колдонмо Б., 2022
Соттук лингвистикалык, дин таануу жана психологиялык экспертизалар боюнча негизги түшүнүктөрдүн орусча- кыргызча сөздүгү Б., 2021
Оскон Джусупбекович Осмонов Б., 2021
Мусаев У.С. Эффективность мер и профилактики осложнений при деструктивных формах холецистита Б., 2022
Зов предков Б., 2022
Уланова А.У. Детская художественная культура в истории Кыргызстана Б., 2022
Мурзабекова Ж.Т. Гражданское право Кыргызской Республики Б., 2022
Дудашвили С. Собрание путешествий Б., 2022
Мамбетова З.Ж. Родиноведение. Природа и мы Б., 2021
Тактика и хирургическое лечение супратенториальных арахноидальных кист головного мозга Б., 2022
Открытый доступ к научным знаниям Б., 2022
Кара Д. Икс-паразит Б., 2022
Мендибаев Н. Качество жизни Б., 2022
Качкын уулу А. Психолого- педогический практикум Б., 2022
Токтомушев А.Т. Излечение пером и скальпелем Б., 2022
Кудаяров Т.Дж. Учебное пособие для работников органов прокуратуры и следователей правоохранительных оргонов КР… Б., 2021
Годовой отчет 2021; Кн. 2 Б., 2022
Годовой отчет 2021 Б., 2022