Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за Май 2022 г.  год

 

 1. Жолдошбаев А. Детская литература и выразительное чтение -Ж-Абад, 2019
 1. Общечеловеческое и национальное в философии.
 1. Актуальные проблемы билингвизима и диалог культур. -Б., 2022.
 1. Культурный минимум журналиста. -Б., 2020.
 1. Осмонбаева К.М. Актуальные проблемы международного права. -Б., 2022.
 1. Нурматов  Т.А. Унификация законодательства государств-участников ЕАЭС. -Б., 2022.
 1. Институту геомеханики и освоения недр-60 лет. -Б., 2022.
 1. Людмила Васильевна Шапошникова-без подвига нет пути. -Б., 2021.
 1. Кутманалиев Дж. Почему трава зелёная?. -Б., 2021.
 1. Сушанло Ф. Сказки Тимы для маленьких и больших. -Б., 2021.
 1. Влияние СМИ на социально-политические процессы в Кыргызстане. -Б., 2022.
 1. Турдубеков Б.М. Экономический анализ. -Ж.Абад, 2019.
 1. Песин Я.М. Нейропатическая боль: Патогенетические механизмы,клиника,варианты лечения. -Б., 2022.
 1. Оружев О.К. Охрана труда на производстве и в учебном процессе. -Ж.Абад, 2021.
 1. Мамытов Т.Т. Бухгалтерский учет в отраслях экономики. -Ж.Абад, 2020.
 1. Управление и экономика фармации. -Ж.Абад, 2021.
 1. Оржуев О.К. Основы безопасности жизнедеятельности. -Ж.Абад, 2019
 1. Управление и экономика фармации: конспекты лекций. -Ж.Абад, 2021
 1. Токтомушев А.Т. Рак мочевого пузыря. -Б., 2022.
 1. Урдалетов А.Б. Прямое интегрирование обыкновенных дифференцияльных уравнений. -Б., 2021.
 1. Токтомушев А. «Нашли где не искали» -Б., 2022.
 1. Лелевкин В.М. Введение в физику плазмы. -Б., 2022.
 1. Адышева А. Химия. -Б., 2021
 1. Исаков Т.А. Наилучшая практика участия адвоката по уголовным делам о наркотиках. -Б., 2020.
 1. Бектенова А.К. Практикум по философии. -Б., 2022
 1. ЕАЭС: Опыт членства для Кыргызстана. -Б., 2022.
 1. Кашкенчиев М.Э. Общая физическая подготовка студентов вузов. -Ж.Абад, 2021.
 1. Гогаева Л.Б. Офтальмологические симптомы при патологии лор-органов. -Б., 2022.
 1. Возрастная макулодистрофия. -Б., 2022.
 1. Арстанбекова Ж.А. История мировой литературы XX века. -Б., 2022.
 1. Совершенствование системы прогнозирования,снижения и смягчения ущербов от опасностей. -Б., 2022.
 1. Сумароков Л.И. Е.Д.Поливанов. Неоконченная лингвистическая симфония. -Б., 2021.
 1. Литвинов П.П. 1916 год: Исторический оптимизм трагедии/П. П. Литвинов. -Б., 2022.
 1. Байчукуева А. Алыкул- ырдын булагы. -Б., 2022.
 1. Буларкиева Д. Бакен Кыдыкеева- кыргыз искусствосунун ханышасы. -Б., 2016.
 1. Ахлак кулк-мүнөз. -Б., 2022.
 1. Абдукаимов С. Өмүр барактары. -Ж.Абад, 2019.
 1. Сарманбетов А. Бейишке бараткан жолдо. -Б., 2021.
 1. Токтогулов И. Кан качырбайт. -Б., 2021.
 1. Ташбаев К. Тандалмалар I. -Ош, 2021.
 1. Ташбаев К. Тандалмалар II
 1. Назым Хикмет Адам турпаты.
 1. Молдоканов М. Мезгил бизди тандаган. -Б., 2022..
 1. Ташбаев К. Ырдын пири-Рыспай. -Ош, 2021.
 1. Ташбаев К. Көпүрө. -Ош, 2021.
 1. Бекташов И. Терден бүткөн бак. -Ж.Абад, 2021.
 1. Турумбеков К. Татаал тагдырлар. -Б., 2022.
 1. Сатыбалдиев А. Сүйүү деми. -Б., 2020.
 1. Биринчи азанчы азирети Билал. -Б., 2022.
 1. Сеитбеков  А. Дуба кабыл болбосо. -Б., 2022.
 1. Асанбаев Н. Дудук. -Б., 2022.
 1. Капарова Ч.А. Кыргыз телекөрсөтүүсү: маалыматтык программалар жана коомдук телеканал. -Б., 2022
 1. Калдарова Ч. Үмүт. -Б., 2021.
 1. Каныбек уулу А. Сатуу техникасы. -Б., 2022.
 1. Медер Бишкек Кыргыздын 7 күндүк майрамы. -Б., 2022.
 1. Жекшелаев К. Кыргыз элинин тарыхый жеңиштери. -Б., 2015.
 1. Рубен Г. Турмуштун куурал-жыргалы. -Б., 2021.
 1. Үметалиев А.С. Логистика жана жеткирүү чынжырынын менеджменти. -Б., 2020.
 1. Апышев  М. Төрөгелди эл үчүн төрөлгөн. -Б., 2021.
 1. Гумандуу педагогика. -Б., 2022
 1. Өрнөктүү инсандар.
 1. Призма. -Б., 2022.
 1. О’ Шакир Адам+. -Б., 2021.
 1. Кыямат жана акырет. -Б., 2022.
 1. Калыгул Акыр заман. -Б., 2022.
 1. Такыбалык. -Б., 2022.
 1. Багынба. -Б., 2022.
 1. Саид Ч. Мугалим данектен токойду көрөт. -Б., 2022.
 1. Кыргызстандагы турак-жай коммуналдык тейлөө кызматынын ишканаларынын. -Ж-Абад., 2021
 1. Абдраманов К.А. Хирургическое лечение клапанных пороков сердца. -Ж-Абад, 2021.
 1. Сулейман Х. Балдар психологиясы. -Б., 2022.
 1. Курманбекова Д. Курактык анатомия, физиология жана гигиена. -Ж-Абад, 2019.
 1. Аялзаттын бейнеси. -Б., 2022.
 1. Маткеримова А.М. Башкаруучулук эсеби. -Ж-Абад., 2021.
 1. Маткеримова А.М. Энергетика тармагынын финансылык эсеби, талдоосу жана аудити. -Ж-Абад, 2021.
 1. Турукманов К.Т. Азыркы заманбап социалдык философиясы. -Б., 2022.
 1. Маткеримова А.М. Кыргызстандын экономикасынын энергетика тармагынын субъекттеринин финансылык. -Ж-Абад, 2021.
 1. Шебнем Г.К. Алинурдун денеси эмне дейт? -Б., 2022
 1. Шебнем Г.К. Дарбыз менен балакай. -Б., 2022
 1. Шебнем Г.К. Шабдалынын шаңдуу ыры. -Б., 2022.
 1. Шебнем Г.К. Томпо менен балык. -Б., 2022.
 1. Шебнем Г.К. Шашма аары менен чымын. -Б., 2022.
 1. Момбекова А.Б. Коррупциялык багыттагы кылымыштардын бир түрү катары паракорлуктун. -Б., 2021.
 1. Жолдошбаев А. Октуунун инновациялык технологиялары -Ж-Абад, 2021.
 1. Негизги экономикалык терминдердин орусча-түркчө-кыргызча сөздүгү. -Ж-Абад, 2019.
 1. Адвокаттардын кесиптик укуктарын коргоо боюнча колдонмо. -Б., 2021
 1. Матназаров М. Эч качан багынба. -Б., 2021. — Текст : непосредственный.
 1. Курманов Ж. Китептин ыры. -Б., 2021.
 1. Мамбетова З.Ж. Мекен таануу. Жаратылыш жана биз: 2-класс үчүн окуу китеби. -Б., 2019
 1. Шамилдин биринчи жана экинчи китептери. -Б., 2021
 1. Аземова А.А. Кыргыз тили жана адабияты -Б., 2022
 1. Омошев Т.Т. Совершенствование и оптимизация экономического роста на основе моделирования экономических процессов аграрного сектора. -Ж.Абад, 2021.
 1. Диагностические критерии и способы лечения кохлеарных и вестибулярных расстройство. -Б., 2022.
 1. Сулайманова Д.К. Проблемы продуктового обеспечения продовольственной безопасности и некоторые аспекты его оптимизации. -Ж.Абад, 2021.
 1. Уметалиев А.С. Логистика и менеджмент цепи поставок -Б., 2022.
 1. Зулпукаров К.З. Синтез как метод описания языка (вопросы казусологии,синологии,алтаистики и ностратики). -Б., 2021.
 1. Макаров Л.А. Биометрия лошадей двух берельских курганов. -Астана, 2007
 1. Токтомушев А. Научно-практические основы клинической эпистемологии -Б., 2022
 1. Апышев М. Торогелди рожденный для народа/М. Апышев. -Б., 2021.
 1. Детская хирургия. -Б., 2021.
 1. Кузнецов  А. Проснувшись в 1956-м. -Б., 2022.
 1. Словарь терминов и определний по экологическому образованию. -Б., 2022
 1. Разработка и внедрение современных технологий в диагностике и хирургичесом. -Ж-Абад, 2021
 1. Абдраманов  К.А. Врожденные пороки сердца -Ж-Абад, 2021
 1. Надырбаева К.Ө. Кыргыз тили. -Ж-Абад, 2021.
 1. Методические указания по формированию толерантности у студентов гуманитарных факультетов. -Б., 2022.
 1. Психосоциальная работа в ювенальной пробации . -Б., 2020.
 1. Воспитание активного гражданина. -Б., 2020.
 1. Сборник материалов по подготовке к аттестации муниципальных служащих органов. -Б., 2006.
 1. Адышева А. Биоорганическая химия. -Ж-Абад, 2021.
 1. Адышева А. Химия: Учебно-методический комплекс. -Ж-Абад, 2021
 1. Раманкулов Ш.М. Русский язык. -Ж-Абад, 2021.