Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за Август 2021г. год

Август-2021
Список диссертации

1. Токторова В.К. Калкты пенсиялык жактан камсыздоонун аймактык көйгөйлөрү -Ж., 2021.
2. Мустафа Й. Кыргыз жана түрк акындар чыгармачылыгындагы диний ырлардын окшоштуктары. -Б., 2021.
3. Джумалиев Д.С. Мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүүөз алдынча башкаруунун өз ара аракеттенүүсү-Б., 2020.
4. Абдыраманова Ч.Ш. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге билим берүү боюнча. -Б., 2020.
5. Батыркулова А.Б. Орто мектептин кыргыз адабияты курсунда легендалык чыгармаларды. -Б., 2021.
6. Джусупов А.А. Буттун узун сөөктөрүнүн жалган муунун хирургиялык дарылоо. -Б., 2021.
7. Джайнакова Г.Б. Чй өрөөнүнүн боз-шалбаа топурактарын которуштуруп айдоо. -Б., 2020.
8. Ысакбаев З.Т. Ч.Айтматовдун романдарындагы кркм аксиология. -Б., 2021.
9. Омурова Ж.О. Кыргызстан жана Шанхай уюму/Ж. О. Омурова. -Б., 2020.
10. Темирбаев М.М. Негизги мектепте кванттык физиканын мазмунун жана окутуу методикасын өркүндөтүү. -Б., 2020.
11. Ажыбеков Ш.У. Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгы маданият таанунун обьектиси катары. -Б., 2020.
12. Калиев А.С. Этностор аралык конфликтерди жөнгө салуудагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу -Б., 2020.
13. Сагидаева С.А. Кыргыз адабиятынын тарыхын изилдөөнүн этаптары -Б., 2020.
14. Кыркбаева Г.Н. Адамдын сырткы келбетин сүрөттөгөн лексика-семантикалык. -Б., 2020.
15. Омурзакова Т. Кокон хандыгы жана хандыктагы кыргыз төбөлдөрүнүн орду -Б., 2020.
16. Арзыбаев Т.К. Кыргыздардын коңшулаш элдер менен этносаясий жана маданий байланыштары. -Б., 2020. 1
17. Джапарова С.Н. Негизги мектептин математика курсунда окуучуларга. -Б., 2020. 1
18. Токтомаметова Ж.А. Абдулхай Алдашевдин эссеистикасынын баалуулуктук мазмуну. -Б., 2021.
19. Мурзаев Н.Т. Дилбаян жазуу жана талдоо аркылуу окуучулардын чыгармачылык ишмердүүлүгүн өркүндөтүүнүн методикасы. -Б., 2020.
20. Ашымбаева Т.А. Социалдык педагогдордун кесиптьик компетенттүүлүгүн өнүктүрүүнүн -Б., 2020.
21. Сегизбаева Н.К. Бакалавр даражасындагы студенттерге кыргыз тилин. -Б., 2020.
22. Курбанбаекв К.А. Кыргыз искусствосунун дүйнө таанымдагы ролу/К. А. Курбанбаекв. -Б., 2020.
23. Алыкулова Г.К. Кыргызстан менен Россиянын жогорку окуу жайларынын кызматташтыгы. -Б., 2021.
24. Абдиев М.Ж. Экономикалык интеграция шартында Кыргыз Республикасынын тамак-аш өнөр жайынын. -Б., 2020.
25. Бакирова Н.Ж. Кыргыз Республикасындагы соттук реформалардын конституциялык-укуктук маселелери. -Б., 2020.
26. Арзыматова Э.Б. Интернет тармагындагы автордук укуктарды коргоо. -Б., 2020.
27. Тургунбаева Б.Ж. Англис жана кыргыз тилдериндеги этиштик сөз айкаштары -Ош, 2020.
28. Эргешова Ч.М. Өндүрүштүк чыгымдардын башкаруу эсебин, анализ жана аудитин уюштуруу. -Ош, 2020.
29. Туратбекова А.Т. Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздугу. -Ош, 2020.
30. Раимбердиев И.Р. Кыйноо менен күрөшүүнүн теоретикалык-укуктук негиздери. -Ош, 2020.
31. Айтышова Ж.Т. Зээндүү балдардын окуу процессин уюштуруунун дидактикалык негиздери. -Ош, 2020.
32. Халилова Т.Т. Жогорку класстарда кыргыз тилин кыргыз адабияты менен. -Баткен, 2020.
33. Жороева А.М. КР жылкы чарбасынын ишканаларынын ишмердүүлүгүн башкарууну. -Ж-А., 2020.
34. Исаков К.А. Ишканалардагы негизги каражаттардын эсебин жана экономикалык талдоо. -Ж., 2021.
35. Муратова Ч.К. Регионалдык экономикалык интеграциялык шарттарындагы Кыргызстандын калкынын миграциясы. -Ж., 2020.
36. Тойчубекова Г.К. Кыргыз Республикасынын түштүк регионундагы туризмдин приоритеттүү багыттары жана өнүктүрүү перспективалары -Жалал-А., 2020.
37. Күзөбаев Н.Ж. Кичи жана орто ишкердүүлүктү өнүктүрүүнүн аймактык саясаты. -Жалал-А., 2020.
38. Кадырбекова Ч.К. Кыргыз Республикасынын түштүк регионундагы турак-жай коммуналдык тейлөө кызматынын ишканаларынын -Жала-А., 2020.
39. Кабаева Б.Т. Кыргыз Республикасындагы референдумдун теориясы жана практикасы. -Ж., 2021.
40. Джолочиева М.К. Применение международных подходов и стандартов к оценке и контролю качества -Б., 2020.
41. Шейитов К.Т. Социально-экономический механизм регулирования миграционных потоков. -Б., 2020.
42. Байгуттиев С.С. Роль банков в интеграции банковского и промышленного капитала. -Б., 2020.
43. Омушева С.Э. Аллергические риниты у детей . -Б., 2020.
44. Арыкбаев К.Б. Обоснование параметров экструзивного прессового оборудования. -Б., 2020.
45. Омурзакова Ж.Т. Государственное регулирование в электроэнергетике и пути выхода. -Б., 2019.
46. Бекешова Э.Н. Пути совершенствования первичной медико-санитарной помощи. -Б., 2020.
47. Абдыраманова А.Ш. Поэтика кыргызских романов ХХ в. -Б., 2020.
48. Мадаминова Д.Б. Концепт традиция в русском и кыргызском языках. -Б., 2020.
49. Атабаев И.Н. Влияние минеральных вод и природных лечебных напитков на моторную функцию кишечника. -Б., 2019. 1
50. Чаканов Т.И. Эффективность комплексного лечения больных синдромом диабетической стопы.-Б., 2020.
51. Садыкова А.А. Национальное и инонациональное в творчестве классиков Казахстанской/А. А. Садыкова. -Б., 2020. — Текст : непосредственный.
52. Тыныбеков Н.Т. Рецидивная преступность и ее предупреждение в Кыргызской Республике. -Б., 2020.
53. Касымбеков Ж.О. Научное обоснование технического регулирования в области гигиены питания,. -Б., 2020.
54. Бикбулатова А.Р. Социально-культурное развитие татар Кыргызстана.. -Б., 2019.
55. Нуралиев Н.А. Взаимодействие государственных органов и гражданского общества по регулированию миграционных. -Б., 2021.
56. Озтюрк М.Ш. Формирование коммуникативных и социальных компетенций студентов сферы туризма и сервиса. -Б., 2020.
57. Назарматова Г.А. Педагогическое основы совершенствования коммуникативной компетентности преподавателей. -Б., 2020.
58. Калматов У.А. разработка метода и технических средств диагностики витковых замыканий в. -Б., 2020.
59. Сулайманова С.Ш. Окислительный стресс при генитальном эндометриозе у женщин репродуктивного возраста -Б., 2020.
60. Чынгышова Ж.А. Организация анестезиолого-реанимационной помощи в Кыргызской Республике на основе совершенствования. -Б., 2020.
61. Пазылов Ш.Т. Экспериментальное и теоретическое исследование динамической сверхпластичности.. -Б., 1998.
62. Нургазиева А.Р. Млекулярная диагностика и разработка вакцины против болезни ньюкасла -Б., 2020.
63. Осмонова Д.А. Гендерные отношения в системе религиозного мировоззрения. -Б., 2020.
64. Бейшенова А.Т. Дихотомия «Восток-Запад»:новые реалии и парадигмы. -Б., 2020.
65. Токтогонова А.А. Пути повышения эффективности лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной -Б., 2018.
66. Шимеева Ж.Ш. Особенности расследования незаконного получения и нецелевого использования -Б., 2020.
67. Сабирова А.И. структурно-функциональное состояние сосудов и цитокиновый статус у больных генерализованным -Б., 2020.
68. Суеркулов Э.С. Клинико-лабораторные показатели комплексного лечения стоматитов у детей. -Б., 2020.
69. Арстанбек А. Обоснование параметров прижимного устройства кривошипно-коромыслового мехинизма для -Б., 2020.
70. Манапбаев И.К. Разработка методики автоматизированного расчета строительных конструкций зданий/И. К. Манапбаев. -Б., 2020.
71. Давыдова Ю.А. Индивидуальные различия невербального интеллекта в младшем школьном возрасте. -Б., 2020.
72. Аманалиева Г.Э. Лингводидактические основы составления учебного словаря для студентов. -Б., 2021.
73. Исанова М.Н. Механизмы реализации социальной политики в КР. -Б., 2020.
74. Леонтьева Т.В. Гидрогеологические аспекты устойчивого Развития вододефицитных районов. -Б., 2021.
75. Есеналиева Б.Б. Финансирование образовательных организаций Кыргызстана:теория. -Б., 2019.
76. Сатылканов Р.А. Современные изменения климата в Иссык-Кульской котловине, их влияние на водные. -Б., 2021.
77. Сеитова Ж.Б. Развитие банковской конкуренции В Кыргызской Республике… -Б., 2020.
78. Букуев Н.М. Эффективность различных методов лечения рака шейки матки на ранних/Н. М. Букуев. -Б., 2011. 1
79. Джарлыкасымов Е.Т. Теоретико-правовые аспекты современного правосознания граждан Республики Казахстан -Б., 2021.
80. Кежембаева Ж.К. Эффективность применения минеральных удобрений при минимализации основной обработки почвы под озимую пшеницу -Б., 2020.
81. Клецкова Е.В. Развитие экономики региона на основе стратегий роста перспективных отраслей. -Б., 2020.
82. Сатаркулова И.С. Теоретико-правовые и конститутционные механизмы, обеспечивающие признание и исполнениеъ. -Б., 2020.
83. Джумагулов А.М. Правовая политика Кыргызской Республики в сфере международных отношений: . -Б., 2020.
84. Балабекова М.К. Влияниеметаллиндуцированного угнетения реактивности организма на течение. -Б., 2020.
85. Джамалбекова Э.Дж. Ранняя диагностика и лечение дисплазии тазобедренного сустав у детей… -Б., 2021.
86. Шарикова К.К. Проблемы развития налогового контроля и налоговой политики КР. -Б., 2020.
87. Алымбаев Р.С. Здоровьесберегающие и иновационно-информационные технологии, развитие дентальной имплантологии в … -Б., 2020.
88. Эрнисова А.Э. Прецедентные феномены русского языка в инокультурной среде. -Б., 2020.
89. Амантурова Ч.К. Проблемы совершенствования экономических интсрументов по использованию водных ресурсов. -Б., 2020.
90. Джоробаев М.А. Кредитные ресурсы развития аграрного сектора КР. -Б., 2020.
91. Жакыпбеков К.К. Роль инвестиционных ресурсов Китайской Народной Республики в развитии. -Б., 2021.
92. Боконбаева Ж.К. История сотрудничества Кыргызской Республики с организацией по. -Б., 2021.
93. Мамасадыков Р.А. Современный терроризм как социально-политический феномен. -Б., 2021.
94. Сулайманова А.И. личностные особенности студентов как фундамент развития смысложизненных. -Б., 2020.
95. Камил кызы Г. Показания подозреваемого как источник доказательств в уголовном судопроизводстве КР. -Б., 2021.
96. Бейшембек кызы А. Уголовная ответственность за преступления против избирательных прав граждан КР. -Б., 2021.
97. Дмитриева Е.В. Роль русского языка в становлении и развитии медицинской терминологии в Кыргызстане. -Б., 2020.
98. Адылова Н.А. Уголовно-правовые аспекты противодейтсвия экстремизму в КР. -Б., 2020.
99. Абдивап кызы У. Социально-экономическая стратегия развития южного региона на основе использования местных ресурсов/У. Абдивап кызы.
100. Абарбекова А.М. Совершенствование бюджетно-налоговой политики Кыргызской Республики в… -Б., 2021. 1
101. Качыбекова Л.И. Научно-методические основы совершенствования организации и… -Б., 2019.
102. Жумалиева Э.К. Соматическое здоровье и психомоторное развитие недоношенных детей…-Б., 2021.
103. Исмаилова А.З. Микронутриентная недостаточность среди детей первых пяти лет жизни в КР. -Б., 2021.
104. Тукушева Э.Н. Влияние мерцательной аритмии на ближайшие и отдаленные.. -Б., 2020.
105. Ниязов А.А. Усовершенствование способа пластики обширных. -Б., 2020.
106. Абдуллаев Т.О. Состояние здоровья детей, находящихся в кризисной. -Б., 2020.
107. Нуралин Р.Ш. Комплексное лечение гнойно-некротических поражений нижних конечностей. -Б., 2019.
108. Нуржан уулу У. Эффективность санационно-дигестивной хирургии. -Б., 2020.
109. Рыскаль М.О. Оценка сумм осадков на территории Кыргызстана по данным спутниковых наблюдений. -Б., 2020. 1
110. Исакеев М.К. Молекулярная диагностика и характеристика вируса чумы плотоядных. -Б., 2020.
111. Айбашов М.Н. Эпидемиологические аспекты распространения мужского бесплодия и сохранение репрадуктивного. -Б., 2020.
112. Сартова Р.Б. Статистический анализ страхового рынка Республики Казахстан: теория, практика, -Б., 2020.
113. Кулуева С.С. Педагогические условия развития мотивации учебно-профессиональной. -Б., 2020.
114. Жолдошалиев М.Т. Преступления в сфере национальной безопастности: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты… -Б., 2020.
115. Чортомбаев У.Т. Экономические основы эффективного использования орошаемых земель Кыргызской Республики… -Б., 2020.
116. Оморов Т.Б. Особенности клинического течения желчекаменной болезни в -Б., 2020.
117. Рыскулов И.А. Роль и место экономической дипломатии в процессе вхождения Кыргызской Республики. -Б., 2020.
118. Малеванная В.А. Оптимизация методов диагностики и лечения…-Б., 2020.
119. Турсуналиев С.Ш. Образно-конструктивное осмысление эмпирического и рационального. -Б., 2020.
120. Гаврилова О.Н. Совершенствование системы биологической безопасностив КР. -Б., 2020.
121. Ахмеджанов М.А. Молекулярно-генетическая характеристика вируса герпеса лошадей… -Б., 2020.
122. Кудакеева Г.М. Разработка алгоритмов распознавания зрительных образов… -Б., 2020.
123. Иманкуов Т.И. Концепция национальной безопасности: механизм ее обеспечения. -Б., 2020.
124. Ниязов А.К. Малоинвазивные вмешательства в диагностике и лечении острого деструктивного. -Б., 2020.
125. Кадыркулова Н.К. Математическое моделирование и разработка программных средств обучения и контроля знаний. -Ош, 2020.
126. Саттаров А.Э. Физическое развитие и телосложение у детей подросткового и юношеского аозраста разных…-Ош, 2019.
127. Кожобеков К.Г. Равномерная асимптотика решений бисингулярно возмущенных дифференциальных уравнений… -Ош, 2020
128. Ташматова Н.К. Эколого-биологические особенности Баткенского риса. -Ош, 2020.
129. Раимбердиев Б.С. Вопросы развития конкурентоспособности интегрированных секторов экономики-Ош, 2021.
130. Танаков Н.Т. Научные основы повышения пролуктивности раннего картофеля в условиях… -Ош, 2020.
131. Куканова Ч.А. Экономическая оценка и использование курортно-рекреациононых земель Иссык-Кульской области… -Н., 2019.
132. Осмонов З.А. «Точки» развития регионов КР в условиях… -Б., 2021.
133. Гыязов А.Т. Формирование организационно-экономического механизма. -К-Кол., 2020.
134. Канетова Д.Э. Равномерные структуры на пространствах и группах. -Жалал-А., 2020
135. Карбекова А.Б. Кластерная модернизация экономики аграрного сектора КР. -Жалал-А., 2020.
136. Тагаев М.К. Формально-юридические источники права в правовой системе КР. -Жалал-А., 2021.
137. Арзыбаева М.А. Социально-экономический механизм регулирования миграционных… -Дж-А., 2021.
138. Акылбеков Дж.И. Профилактика инфекционных осложнений внутрикостной имплантации с применением… -М., 2003.
139. Исаев Э.К. Гидродинамическое моделирование атмосферных процессов над территорией… -СПб., 2017.140 Осмоналиева А.Т. Формирование и развитие парламентаризма в политической системе общества… -Минск, 2014.
141 Дуулатов Э.С. Пространственно-временные вариации и проекция вызванной изменением климата эрозивности…-Урумчи, 2019.
142. Камбарова А.К. Таджикско-кыргызские литературные связи во второй половине ХХ века. -Д., 2017.
143. Абдулхоликзода Л.А. Педагогическая система профессионального профиля в. -Д., 2020.
144. Какишов К.К. Особенности равития кыргызоязычных печатных СМИ в годы независимости Кыргызстана -Д., 2018.
145. Адамкулова Ч.У. Формирование механизма организации управления развитием ВУЗа в условиях модернизации сферы. -Д., 2018.