Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за Январь 2020г. год

Список новых поступлений за январь 2020 года.

1. Намаз окууну үйрөнүү. Б.,2019
2. Намаз окууну үйрөнүү. Б.,
3. Осуятнаама. Ош,2019
4. Умаров А. Сезим. Б.,2019
5. Токоева Ж. Ыр – таалим. Б.,2019
6. Пауло К. Алхимик. Б.,2019
7. Исамидин уулу Б. Муздуу тоо муңканат. Б.,2019
8. Мадаминов Г. Өзүн — өзү тарбиялоо — асыл инсандык сапат. Б.,2019
9. Икигай. Б.,2019
10. Жалилов А. Башталгыч класстар үчүн жат жазуулар. Ош,2019
11. Финдердей окуталы. Б.,2019
12. Шырдакбек. Б.,2019
13. Нурбек Т. Каработо хан жана Кытай уруусу. Б.,2019
14. Бешик ыры бакыт чакырат. Б.,2019
15. Осипов В.И. Биосфера жана экологиялык коопсуздук. М.,2019
16. Мамашов А. Чыныгы медицина. Б.,2019
17. Мамытова С. Сезимдеги бурганак. Б.,2019
18. Калмаматова Н. Жан сырым. Б.,2019
19. Кыргыз Республикасынын муниципалдык укугу. Ош,2019
20. Токтогулов А. Кесиптик лицейлерде билим берүү технологиялары. Б.,2019
21. Кабулова У. Мен бактылуу энемин. К.,2008
22. Карылык социологиясы. Б.,2019
23. Сатымкулов А. Тамчы. Б.,2019
24. Жаманкулова А. Сырын каткан алтын така. Б.,2019
25. Тажибаев А. Ботаника. Ош,2019
26. Жусуева П. Алымбек датканын айдыңы. Ош, 2019
27. Лаа илааха илла Аллах Мухаммадур Расулуллах. Б.,2019
28. Математика боюнча адаптациялык курс. Ош,2019
29. Келдибай кызы М. Чыңгыз Айтматов жана кыргыз адабияты. Ош,2019
30. Кулмырзаев Ж. Каркыралар сабындагы ырлар. Ош,2019
31. Токторов Э.С. Криминалистика. Ош,2019
32. Токоева Ж. Насыйкат. Б.,2019
33. Эгембердиева А. Оомат. Б.,2019
34. Шиваза Я. Жазында. Б.,2019
35. Абвабус Сарф. К-Б.,2019
36. Нахву мир. К-Б.,
37. Кыргыз эл мугалим И.Б. Бекбоев. Б.,2020
38. Бекбоев И. Окутуу процессинин илимий негиздери. Б.,2020
39. Бекбоев И. Сабак жана окутуунун методдору. Б.,2020
40. Түрмөдөн кат. Б.,2018
41. Молдошев А. Химия. Б.,2019
42. Кендирбаева А.Ж. Биогеография. Б.,2018
43. Калилов К. Мурзабек раис. Б.,2019
44. Тагаев Б.Т. Метрология стандартташтыруу сертификатташтыруу. Б.,2019
45. Райимбекова Б. Өчпөс эле. Б.,2019
46. Сүйүнтбекова Н.А. Жылуулук энергетикалык орнотмолору. Б.,2019
47. Шералиев К. Эл эрдикти унутпайт. Б.,2019
48. Кененсариев Т. Алымкул Амир Лашкар. Б.,2019
49. Абылкасым Жутакеев. Б.,2019
50. Материалдардын каршылыгы. Б.,2018
51. Иманкулов Б.И. Геологиянын жана гидрогеологиянын жалпы негиздери. Б.,2019
52. Исаев К. Классикалык социологиянын тарыхы. Б.,2018
53. Мамбетакунов Э. Физикалык маселелер чыгарылыштары менен. Б.,2019
54. Алтын сертификат ээлеринин ийгилик сырлары. Б.,2019
55. Профессор Жумакадыр Дүйшеев жана кеп маданиятынын актуалдуу маселелери. Б.,2019
56. Макмал — креатив – 4. Б.,2019
57. Мааткерим Н.О. Физикалык терминдердин сөздүгү. Б.,2019
58. Камбаралиева У.Ж. Когнитивдик тил илими. Б.,2019
59. Курманалиев К.А. Жалпы Республикалык тестирлөөгө жана олимпиадага даярдоо Тарых.
Б.,2019
60. Назаров С.Ө. Дыйканчылык машиналары. Б.,2018
61.Бердимуратов А.М. Тармактын технологиясынын негиздери. Б.,2019
62 Керимбеков А. Дифференциалдык теңдемелер. Б.,2019
63. Бөбөктөр үчүн хрестоматия. Б.,2019
64. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу системасы. Б.,2019
65. Назаров С.Ө. Мал чарба азыктарын өндүрүүнү механизациялаштыруу. Б.,2018
66. Дүйнөлүк журналистиканын тарыхы. Б.,2018
67. Кесиптик лицейлерде жалпы жана адистик предметтерди окутууга көрсөтмөлөр. Б.,2019
68. Бообекова С. Жалпы жана органикалык эмес химия боюнча көнүгүүлөр жыйнагы. Б.,2019
69. Акматалиев А. Мезгил менен кадамдашып. Б.,2019
70. Бектенова Б. Байтик Баатыр. Б.,2019
71. Шамбетов И. Өнөргө арналган өмүр. Б.,2019
72. Микро жана макроэкономика. Б.,2019
73. Фин керемети. Б.,2019
74. Тамак — аш инженериясы. Б.,2019
75. Касымова В.М. Кыргыз Республикасынын келечекке багытталган энергетика. Б.,2018
76. Түрк элдеринин жомоктору. Б.,2019
77. Жети — Өгүз району. Б.,2019
78. Сагынбаева Б. Кыргыз жана түрк тилиндеги этиштин функционалдык типологиясы. Б.,2019
79. Адеп — ахлактык баалуулуктар. Б.,2019
80. Түрк элдеринин салттуу спорттук оюндары; III Б.,2019
81. Кененсариев Т. Кыргызстан оторчулук доорунда. Б.,2019
82. Мамбеталиев М. Таластын тарых күүсүндөгү инсандары; II китеп. Б.,2019
83. Балдардын тематикалык ыйык китеби. Б.,2019
84. Акынбекова А. Чагатай -кыргыз- осмон тилдеринин кыскача сөздүгү. Б.,2019
85. Кыргыз сотуна 95 жыл. Б.,2019
86. Кыргызстандын бейзаттык маданий мурасы. Б.,2019
87. Борсокбаева С.С. Общая гигиена. Б.,2019
88. Кулова Э.У. Совершенствование учета и анализа строительно-монтажных работ Б.,2018
89. Осмонбетова Д.К. Водные ресурсы — основа долгосрочного социально — экономического
развития Кыргызстана. Б.,2019
90. Международный бизнес, его современные формы и особенности. Б.,2019
91. Мамытова Э.Дж. Кыргызский для начинающих; 1. Б.,2019
92. Материалы научно — практической конференции. Б.,2019
93. Математическая модель определения эффективного варианта. Б.,2019
94. Говорим по-русски. Б.
95. Дженчураева А.В. Стратиграфия и фораминиферы верхнего палеозоя. Б.,2019
96. 40 лет созидания и успеха. Б.,2019
97. Сологубов В. Париж не предлагает. Б.,2019
98. Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева. Б.,2019
99. Ы.Курч; 9. Б.
100 .Воропаева В. …я гимны прежние пою..! Б.,2019
101. Баймухаметов А. Детство без сказок. Б.,2019
102. Абдумаликова И.А. Биология коронного разряда лэп в горах. Б.,2019
103. Правила дорожного движения КР. Б.,2019
104. Зарифьян А.Г. Физиология пищеварения. Б.,2019
105. Маматканов Т. Жусуп и Уран Калиловы ценность пройденного пути. Б.,2019
106. Сыдыканов Р.С. Саки и Иисус. Б.,2019
107. Патология обмена веществ. Б.,2019
108. Геополитические проекты мировых центров сил. Б.,2019
109. Матричные биосинтезы. Б.,2019
110. Мукасов Ы.М. Ранние формы религии в контексте возникновения. Б.,2019
111. Шалбаева Р.Ш. Рак вульвы. Б.,2019
112. Асанбаев Е.Т. Служба экономических расследований на страже. Б.,2019
113. Шамсутдинов М.М. Рудничные подъемные установки. Б.,2019
114. Водоотведение. Б.,2019
115. Турдиев Т.И. Основы концепции стратегирования сойиально-эколого-экономической
безопасности КР. Ош,2019
116. Сабырова К.Ж. Гражданское право Кыргызской Республики. Б.,2019
117. Мурзабекова Ж.Т. Гражданское право Кыргызской Республики. Б.,2019