Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Материалы для сайта НБ КР о сборниках, подготовленных отделом научно-методической работы в 2011 году

14 Окт 2011
За 2011 год в отделе научно-методической работы НБ КР подготовлено 10 сборников – пособий для библиотечных работников с целью повышения их квалификации. Сборники включают в себя материалы об инновационных формах и методах работы общедоступных библиотек Кыргызстана, передовой опыт библиотек ближнего и дальнего зарубежья, анализ работы, рекомендации и т.д. Материалы (кроме служебных) можно запросить в отделе научно-методической работы НБ КР в электронном варианте.
1. 2009-2010 – жылга Республикалык китепкана кызматкерлеринин кесиптик денгээлин жогорулаттуу боюнча материалардар = Материалы в помощь повышению квалификации библиотечных работников Кыргызской Республики за 2009 — 2010 годs
Методико-информационное пособие содержит материалы, наиболее актуальные для работников общедоступных библиотек на современном этапе: материалы о культурном наследии кыргывзского народа; материалы о современных системах профессионального библиотечного образвания, сведения о работе библиотек с молодежью в области гражданского становления и патриотического воспитания и др.:
Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын документүү мурастарды сактоодогу ишмердүүлүгү ; Работа с молодежью – главный приоритет в работе общедоступных библиотек республики (Материалы для семинарских занятий); Современные системы профессионального библиотечного образования (Материалы к семинарским занятиям) ; Модельные библиотеки КР: организация, состояние и перспективы развития.
Приложение 1 «Эне тил — улуттук ар намысыбыздын уюткусу» тематикалык кеченин болжолдуу смценарийи. Приложение 2 «Гражданское становление и патриотическое воспитание подрастающего поколения» (Из опыта библиотек РФ); Приложение 3 Социальное партнерство библиотек Ферганской Долины: профессиональная творческая лаборатория «Библиотека равных возможностей». (проект ).
2. 2011 – жылга Республикалык китепкана кызматкерлеринин кесиптик денгээлин жогорулаттуу боюнча материалардар = Материалы в помощь повышению квалификации библиотечных работников Кыргызской Республики за 2011 год
Методико-информационное пособие содержит материалы, предназначенные для повышения квалификации библиотечных работников общедоступных библиотек системы Министерства культуры и информации КР:
Курманжан Датка. Туулган күнүнүн 200 жылдыгына каратаэ; Работа общедоступных библиотек КР по итогам 2011 года, объявленного Указом Президента КР Отунбаевой Р.И. Годом Курманджан датки.
В сборник включены материалы, посвященные выдающейся женщике Кыргызстана – Куроманджан Датке: Туулган күнүнүн 200 жылдыгына карата.
Тарыхта саясий ишмер, атактуу инсан деген ат менен аз эмес аялдар кезигет. Кыргыз элинин тарыхында мындай легендарлуу инсандар жок эмес. Бул Курманжан датка Маматбай кызы (1811-1907жж.) аялдардын укугун коргоодо жана алардын кызыкчылыгын көздөөдө, мусулман мамлекетинин шарттарында аялдардын арасынан чыккан биринчи жана жалгыз башкаруучу болгон. Ал жөнүндө орустун окумуштуу саякатчысы А.Ф.Костенко мындай деп жазган: «Ал акылдуу жана демөөрчү аял. …». Ал замандаштарынын арасында чоң урмат сыйга ээ болгон.
Курманжан датканы жакын билген изилдөөчү И.П. Ювачев мындай деп белгилеп өткөн «өзүнүн кызыл тилдүүлүгүнөн дипломатиялык жөндөмдүүлүк жана чоң акылдуулугун көргөздү, карылыгына карабастан, анын көзүндө тирүү от сакталса, ал эми башка кыргыздардан айырмаланып өзгөчө мээримдүүлүк сакталып калган».
Е. Марков өзүнүн очерктеринде Курманжан жөнүндө мындай деп мүнөздөгөн: «Датка Кокон хандыгынын мезгилинде көз карандысыз кожоюн болгон».
Курманжандын күчтүү эрки жана мүнөзү жаш кезинде эле байкалган. Ошол мезгилде бала эле болгон, бирок байдын уулу Кулысад Яровго кудалап коюшкан. Ал өзүнүн жарын үйлөнгөн күнү гана көргөн, болгону 18 жашка гана толгон эле жана ата-энесини тандап берген күйөсүнө нааразы болгон. Кыз күйөөгө чыгуудан такыр эле баш тарткан, мындай ишке баруу эч мүмкүн эмес эле. Бул көрүнүш ошол мезгилде аялдар үчүн чечкиндүү чечим эле жана аны кулдук абалга чакырууну ачык протеске алып чыккан.
1832-жылы Курманжан Алымбек даткага күйөөгө чыгат, Андижанды башкарып туруу бул Кокон хандыгына чоң таасир этип турган. И.П. Ювачевдин статьясында «Курманжан датка – Кара-Кыргыздын Алай ханышасы», деп 1907 жылы жарыяланган. «Историческом вестнике» ал жөнүндө: «Алымбек даткага деми күчтүү жана акылдуу Курманжан жакты, Курманжан аны менен 29 жыл жашады, ушул мезгилдин ичинде ал демине дем кошуп, күчтүү жардамчы болгон».
Курманжан күйөөсү өлгөндөн кийин өзүнүн сыпаты жана авторитети менен Гүлчө менен Алайдын башкаруучусу болуп калганга жетишкен, анда болгону тогуз миңге жакын кыргыздар жашаган. Бухар эмиринин колдоосу менен Кокондун ханы Худояр ага «датка» деген наам берген, көптөгөн белек бечкектер менен жабдууларды тартуулаган. Курманжан датка авторитети жана атагынан пайдаланган. Аны менен Кокон хандыгы жана башка коңшу мамлекеттердин жетекчилери эсептешип турган. Изилдөөчүлөрдүн айтымында ал Кокон хандыгына келгенде аны кадырлап тосушкан, ал эми Бухардын эмири жана Кашкардын беги бир жылда бир жолу баалуу белектер менен өздөрүнүн элчилерин жиберип турушкан. Курманжанды Россия өкмөтүнүн падышасы да таанып билген. Россиянын императору ага эки жолу өзүнүн көңүлүн бурган: биринчисинде ал баалуу таштар менен кымбат перстень, экинчисинде – бриллиант менен басылырган алтын саат белекке тартуулаган.
Генерал-майор М.Д.Скобелев, падышалыктын чоң өкүлү Курманжан датканы өңүнөн көрүп, аны жылуу кабыл алып аябай сыйлап, парча халат белек тартуулап «Алай ханышасы» деп атаган.
Кыргыз элинин тарыхында, ошондой эле Чыгыш элдеринин кайсынысы болбосун, аялдар жарым жартылай арабдардын ахыбалында болушуп, эч кандай граждандык, саясий укукка ээ болбой турган кезде, Курманжан датка эң биринчилерден болуп ушундай бийиктикке жетишкен
Деятельность общедоступных библиотек Кыргызской Республики в 2010 году. Большое число таблиц и информационных сведений дает полную картину деятельности общедоступных библиотек КР в 2010 году.
3. Кыргыз Республикасынын калк китепканаларынын 20 жыл ичиндеги иштери (1991 – 2010 жж.) Статистикалык жыйнак
Работа общедоступных библиотек Кыргызской Республики за двадцать лет (1991–2010 гг.) Статистический сборник
Жыйнак Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат министрлигинин аймактык китепкана тармагынын статистикалык көрсөткүчтөрүнүн негизинде түзүлдү (6НК жыйнак формасы) жана КР калк китепканаларынын ишкердигинин 1991-жылдан 2010-жылга чейинки мезгил ичиндеги баардык аспектилерин камтыйт.
Бул жыйнактын түзүүчүлөрү жыйноо, түзөө иштери боюнча статистикалык маалыматтарды региондор менен макулдашып, белгилүү иштерди жүргүзүштү. 1991-жылдар ичиндеги айрым көрсөткүчтөрдүн жоктугунан улам 1995-жылдагы же 1996-жылдагы маалыматтар алынды.
Жыйнак эки бөлүктөн турат:
I бөлүк. «2001-жылдан 2010-жылга чейинки мезгил ичиндеги КР калк китепканалары» төмөнкү көрсөткүчтөр боюнча маалымат берет: 1. Калк китепканалар тармагы; 2. Китепканалардын материалдык-техникалык абалы; 3. Китепканаларды компьютерлештирүү; 4. Китепканалар кадрлары; 5. Китепканалар каржысы; 6. Китепканалардын пайдалануучулары; 7. Пайдалануучулардын китепканаларга келүүсү; 8. Китепкана фондусуна документтердин түшүүсү; 9. Китепкана фондусунан документтердин керектен чыгуусу; 10. Китепкана фондусундагы документтердин бар болуусу; 11. Документтердин берилиши.
II бөлүк. «1991-жылдан 2000-жылга чейинки мезгил ичиндеги КР калк китепканалары» төмөнкү көрсөткүчтөр боюнча маалымат берет: 1. Калк китепканалар тармагы; 2. Китепканалардын материалдык-техникалык абалы; 3. Китепканалар кадрлары; 4. Китепканалар каржысы; 5. Китепканалардын пайдалануучулары; 6. Китепкана фондусуна документтердин түшүүсү; 7. Китепкана фондусунан документтердин керектен чыгуусу; 8. Китепкана фондусундагы документтердин бар болуусу; 9. Документтердин берилиши.
Сборник составлен на основе статистических показателей региональных библиотечных систем Министерства культуры и информации КР (формы 6НКсвод) и охватывает все аспекты деятельности общедоступных библиотек КР за период с 1991 по 2010 .
Составители настоящего сборника проделали определенную работу по сбору, корректировке, согласованию статистических данных с регионами, представившими эти данные. По причине отсутствия ряда данных за период с 1991 года точкой отсчета служат данные 1995 или 1996 годов.
Сборник состоит из двух частей:
Часть 1. «Общедоступные библиотеки КР за период с 2001 по 2010 годы» содержит сведения по следующим показателям: 1. Сеть общедоступных библиотек 2. Материально-техническое состояние библиотек 3. Компьютеризация библиотек 4. Кадры библиотек 5. Финансы библиотек 6. Пользователи библиотек 7. Посещение библиотек пользователями 8. Поступление документов в фонды библиотек 9. Выбытие документов из фондов библиотек 10. Наличие документов в фондах библиотек 11. Документовыдача.
Часть П. «Общедоступные библиотеки КР за период с 1991 по 2000 годы» содержит сведения по следующим показателям: 1. Сеть общедоступных библиотек 2. Материально-техническое состояние библиотек 3. Кадры библиотек 4. Финансы библиотек 5. Пользователи библиотек 6. Поступление документов в фонды библиотек 7. Выбытие документов из фондов библиотек 8. Наличие документов в фондах библиотек 9. Документовыдача.
4. Информационный отчет о деятельности общедоступных библиотек КР за 2010 год.
Материалы, раскрывающие деятельность общедоступных библиотек КР в 2010 году, помещены в сборник «2011 – жылга Республикалык китепкана кызматкерлеринин кесиптик денгээлин жогорулаттуу боюнча материалардар» = «Материалы в помощь повышению квалификации библиотечных работников Кыргызской Республики за 2011 год»».
5-6. Сборники статистических данных о работе общедоступных библиотек КР в 2010 году: 1. по областям и 2. по типам библиотек.
Статистические данные по итогам работы общедоступных библиотек системы Министерства культуры и информации КР в 2010 году, раскрывающие в цифрах всю библиотечную деятельность: состояние сети библиотек, материально-техническое состояние зданий библиотек, наличие компьютеров, число читателей, посещений, динамику и наличие библиотечного фонда, а также документовыдачу во всех типах общедоступных библиотек КР.
7. «Читающий Кыргызстан: опыт, проблемы, перспективы»
Сборник содержит следующие материалы: Международный мегапроект «Айтматовский фестиваль; Год литературы и чтения и Год Ч.Т. Айтматова в Кыргызстане; Центры чтения «Китеп ордо»; Молодежь Кыргызстана – читатели общедоступных библиотек; Проблемы чтения подрастающего поколения в КР; Приложение 1. Национальная Концепция реформы чтения и приближения книги к современному читателю в Кыргызской Республике (проект); Приложение 2. Второй вариант Концепции чтения; Приложение 3. Общенациональная программа «Читающий Кыргызстан» (проект); Приложение 4. Опыт РФ по работе Центров чтения
8. «Межэтническая толерантность и безопасность в обществе»
Материалы сборника дают сведения о том, что такое толерантность и межэтническая безопасность; информируют об опыте работы библиотек КР и ближнего зарубежья по содействию решения проблем толерантности. В сборнике имеются планы и программы работы библиотек с молодым поколением, беженцами и вынужденными переселенцами:
Межэтническая безопасность как основа национальной политики (Информация для проведения семинарских занятий для библиотечных работни ков). Работа общедоступных библиотек по воспитанию и поддержке толерантности у yаселения Кыргызстана (Материалы для проведения семинарского занятия). Опыт работы общедоступных библиотек КР для содействия решению проблем межэтнической безопасности и толерантности в стране. .Работа приграничных библиотек КР по взаимодействию с библиотеками соседних государств. Реализация возможностей библиотеки в обслуживании беженцев и вынужденных переселенцев (Информация для семинарских занятий)
Приложение 1 Примерный План мероприятий по проблемам толерантности и межэтнической безопасности. Приложение 2 «Школа мигранта» на базе Пермской областной Библиотеки имени А.М.Горького в РФ. Приложение 3 Программа проведения мероприятий для детей школьного возраста по теме «Толерантность. Что это?». Приложение 4 Опыт работы Челябинской области РФ в решении проблем межнационального согласия. Приложение 5 Толерантность – способность и стремление к диалогу. Приложение 6 Информационно-культурный Корчаковский центр толерантности. Приложение 7 Международная научно-практическая конференция «Библиотеки и толерантность в информационном обществе». Приложение 8 Из Манифеста ЮНЕСКО о публичных библиотеках(1994)
9. «Культурное наследие Кыргызстана. Работа общедоступных библиотек»
Материалы сборника предназначены для библиотечных работников и содержат сведения о культуре как важном факторе развития человеческого потенциала; о проектах, направленных на сохранение редких и ценных книг, о Национальной библиотеке КР – сокровищнице культурного наследия нации; О Национальной программе сохранения библиотечных фондов РФ; цифровых проектах и т.д.:
Культура как важный фактор развития человеческого потенциала. Национальная библиотека Кыргызской Республики — сокровищница культурного наследия нации. Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын документүү мурастарды сактоодогу ишмердүүлүгү
Приложение 1 Национальная программа сохранения библиотечных фондов РФ. Приложение 2 Цифровые проекты по сохранению культурно-исторического наследия Сибири Агентства «Открытая Сибирь». Приложение 3 Из Манифеста ЮНЕСКО о публичной библиотеке (1994 г. Приложение 4. О культурном этикете кыргызов
10. Маркетинг
Маалымат-усулдук колдонмо маркетингдик ишмердүүлүктүн бардык түрүн жана формасын камтыйт, китепкана – маалымат ишмердүүлүгүндө КР жалпы элдик китепкана кызматкерлерине таанышуу жана пайдалануу максатында сунуш кылынат.:
Китепканалык маркетинг; Маркетингдин модели; Коммерциялык жана коммерциялык эмес маркетинг; Уюштуруу жана усулдук; Паблик рилейшнз; Китепканалык жарнама: функциясы жана технологиясы; Маркетинг в библиотеке (Материалы для семинарских занятий).
Приложение 1 Опыт работы ЦБС РФ Маркетинговая деятельность ЦБС. Приложение 2 Маркетинговая деятельность библиотек с помощью ИНТЕРНЕТ. Приложение 3 (Опыт ПБ РФ, Ленинградская область) Проблемы совершенствования маркетинговой деятельности общедоступных библиотек. Приложение 4 Новые формы массовой работы. Приложение 5 Планирование маркетинговой деятельности библиотеки. Приложение 6 Реклама – составляющая маркетинга
На 2012 год намечены к изданию следующие сборники:
1. Менеджмент и общедоступные библиотеки
2. Работа модельных библиотек: опыт, проблемы, перспективы
3. Аналитическая деятельность методических подразделений общедоступных библиотек: опыт, проблемы, перспективы
4. Обслуживание пользователей общедоступных библиотек в современных условиях: опыт, проблемы, перспективы
5. Сборник типовых положений по библиотечным фондам в новой редакции
6. Информационный отчет о работе общедоступных библиотек КР в 2011 году
7. Статистические отчеты о работе общедоступных библиотек КР по регионам и типам библиотек в 2011 год
8. Повышение квалификации библиотечных работников в 2012 году.